Terug

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Roger Events

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Roger Events zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.Rogerevents.nl 
Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden. 

1. Afkoelingsperiode
Opdrachtgever kan binnen zeven dagen na de totstandkoming van de boeking schriftelijk de overeengekomen opdracht annuleren zonder opgaaf van reden en zonder enige financiële verplichting. Annuleren kan enkel middels een aangetekend schrijven. Dit schrijven dient binnen zeven dagen na de totstandkoming van de boeking door Roger Events te zijn ontvangen. Indien een optreden korter dan 14 dagen voorafgaand aan de datum van het optreden wordt geboekt, is dit annuleringsrecht niet van toepassing.

2. Betaling van opdracht
Wanneer een overeenkomst gesloten wordt is de opdrachtgever verplicht om 3 maanden voor het optreden een aanbetaling te doen. Dit is 25% van de totale prijs. De betaling van een levering of dienst, met uitzondering van de  aanbetaling, vindt plaats na de levering/het optreden (contant) of uiterlijk 10 dagen na de levering/het optreden (per bank). Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door Roger Events kan hier van af geweken worden.

3. Reiskostenvergoeding
Binnen een straal van 40 kilometer vanuit de vestigingsplaats van Roger Events te Veghel worden er geen reiskosten berekend. Daarbuiten wordt € 0.50 per kilometer berekend.

4. Annulering
Indien opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen aan Roger Events. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Roger Events bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:

Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage. Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage. Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage
Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage
Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.

5. Prestaties Uitvoerder(s)
De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de uitvoerder. De uitvoerder zal naar beste kunnen presteren. Uitvoerder heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Roger Events behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de uitvoerder wordt gewaarborgd. Tevens wordt deze kwaliteit gewaarborgd wanneer de geleverde dienst maximaal 5 uur aaneengesloten is.

6. Aansprakelijkheid
Iedere schade aangebracht aan geluidsapparatuur e.d. van Roger Events zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Roger Events kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, en dergelijken aangebracht door derden.

7. Buma en Sena
Opdrachtgever vrijwaart Roger Events voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van artiest worden niet overgedragen aan opdrachtgever. Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te dragen over het optreden van artiest.

8. Oponthoud
Indien de uitvoerder op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De uitvoerder zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

9. Schadevergoeding
Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding, verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,- te vermeerderen met de werkelijk gemaakte onkosten, alsmede omzetbelasting.

10. Recht van reclame
Indien een contractant meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 5 werkdagen na afloop van het optreden per aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant. Na deze periode vervalt elk recht op reclame. 

11. Voorzieningen op de plaats waar de artiest optreed
Bij optredens in feesttenten en openlucht draagt de opdrachtgever zorg voor een wind- en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de speelplek. Opdrachtgever zorgt tevens dat de speelplek verwarmd is en dat het podium deugdelijk is. De plaats waar de artiest het optreden verzorgd dient minimaal 2,4 meter vrije hoogte te hebben (dit in verband met het opbouwen van licht en geluid).

12. Stroomvoorzieningen
De plaats waar de artiest/dj het optreden verzorgd dient binnen te zijn of indien buiten van een degelijke overkapping voorzien te zijn. Er dient een stroomvoorziening te zijn van minimaal één vrije groep van 16 ampère.

13. Aanwezigheid van trappen tussen de laadlosplaats en de speelplek en loopafstand
De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium dient vooraf door opdrachtgever aan Roger Events te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium zal extra sjouwhulp (minimaal 2 personen) door opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop van het optreden. Indien er geen extra sjouwhulp voorzien is door opdrachtgever kan het optreden geen doorgang vinden. tenzij In het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift tussen de laadlosplaats en de speelplek is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Indien de afstand laad/losplaats en de plaats waar de artiest het optreden zal verzorgen een langere afstand betreft dan 25 meter of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf door de opdrachtgever aan de artiest en aan Roger Events te worden gemeld, er zal dan extra sjouwhulp worden ingehuurd. Voor deze extra sjouwhulp zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de hier genoemde eisen niet of onvoldoende wordt voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest of bij Roger Events Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

14. Gebruik apparatuur door derden
Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor stukjes, liedjes, en dergelijken is enkel toegestaan na overleg vooraf.

15. Veiligheid
Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de uitvoerder(s).

16. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te ‘s-Hertogenbosch.